Головна

Головне меню
Головна
Реферати
Конспекти уроків
Статті
Карта сайта

Як отримати реферат

Інші реферати
Інше
Книги

Як отримати реферат
Як отримати реферат
Методика розробки і використання дидактичних матеріалів та тематичних перевірочних робіт для рівневого вивчення теми «Многогранники та їх об’єми» в курсі стереометрії Версия для печати

ЗМІСТ
Вступ . . . . .  3
§1 Аналіз підручників з геометрії щодо викладу матеріалу та забезпечення диференціації навчання . .. .  6
§2. Методика розробки дидактичних матеріалів до теми „Многогранники та їх об’єми ” .. . 11
Висновки та рекомендації    .  . .32
Список використаної літератури . . .  35

 

 ВСТУП
Наприкінці ХХ століття середня загальноосвітня школа вступила в принципово новий етап свого розвитку, характерними рисами якого є розбудова освіти на нових прогресивних концепціях, запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних та інформаційних технологій, науково-методичних досягнень.
В 2000/2001 навчальному році було розпочато реформу освіти України, яка передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій.
Разом з тим на сучасному етапі розвитку суспільства стало зрозумілим, що вся система знань про світ, людину і суспільство має бути переглянута в напрямку повернення до цілісного знання єдиної картини світу. Учні мають усвідомити, що математика має своїм предметом цілком реальний матеріал, але, розглядаючи його, повністю відволікається від конкретного змісту і якісних особливостей. Учні мають зрозуміти, що можливість широких застосувань математики до досліджень реального світу ґрунтується саме на тому, що її взято з цього самого світу і вона виражає частину притаманних йому форм зв’язків і власне тільки тому взагалі може застосовуватись. В проекції на шкільну математичну освіту вимога „знати небагато про все” має забезпечуватися державними освітніми стандартами, а тим, хто навчається на достатньому і вищому рівнях, – знати більше. Саме стандарт виділяє мінімум змісту математичної освіти і мінімальні вимоги до цього змісту і стає основою диференціації навчання.
Вчителі математики в основному оволоділи ідеями і змістом нової реформи. Зусилля методистів і вчителів тепер слід спрямувати на розробку методики вивчення матеріалу, яка орієнтована на чотири рівні навчання, на вдосконалення методів і форм викладання математики, зокрема курсу алгебри і початків аналізу, і реалізацію принципу гуманізації математичної освіти. Постає проблема також викладання математики у звичайних (без поглибленого вивчення математики) класах, в яких одні учні збираються вивчати математику і після закінчення школи, а для інших вимоги шкільної програми з математики завищені.
Важливим засобом розв’язання цієї „вічної ”проблеми могла б бути рівнева диференціація. Але впроваджується вона в школу занадто повільно. Пояснюється це не лише тим, що диференціація вимагає від учителя математики значних додаткових зусиль, а й тим, що багато вчителів сприймають підручники математики, як зразок для наслідування, хоча в підручниках рівнева диференціація практично відсутня.
В діючому підручнику „Геометрія 10-11” О.В. Погорєлова [13] також чотирьох рівнева диференціація відсутня. Існує і інша проблема, а саме матеріал підручника подано, з дотриманням принципу науковості, менше зважаючи на принцип доступності, за яким зміст і обсяг навчального матеріалу мусять бути посильними для школярів (принаймні для пересічного учня). А зважаючи на те, що діюча програма пропонує розглядати в мінімальному обсязі (враховуючи, що на його вивчення відводиться тільки 2 год. на тиждень), тому необхідно вчителеві основні теми курсу розглядати стисло, але при цьому викладати основні положення теми з їх практичним застосуванням. Тому враховуючи дані обставини, потрібно розробляти різні методичні посібники, статті, видавати підручники.
Незважаючи на наявність значної кількості публікацій, окремих досліджень, в яких у тій чи іншій мірі розглядалась проблема рівневої диференціації по темах, необхідно зазначити, що, по-перше, ця проблема залишається досі не розв’язаною, а, по-друге, існуючі математичні системи не задовольняють сучасне чотирьох рівневе навчання. Те ж саме можна сказати і про дидактичні матеріали, які має в своєму розпорядженні вчитель на даний час.
Все це зумовило вибір теми нашого дослідження „ Методика розробки і використання рівневих дидактичних матеріалів та тематичних перевірочних робіт з теми «Многогранники та їх об’єми»в курсі стереометрії”
Об’єктом дослідження є процес навчання математики в середній загальноосвітній школі.
Предметом дослідження є методика розробки і використання дидактичних матеріалів з теми „ Многогранники та їх об’єми ” в шкільному курсі стереометрії.
Мета дослідження полягає в тому, щоб розробити систему дидактичних матеріалів для рівневого навчання учнів теми „ Многогранники та їх об’єми ” шкільного курсу математики, яка б враховувала чотирьох рівневе навчання.
У процесі дослідження була висунута гіпотеза: впровадження такої методичної системи, яка ґрунтується на сучасній концепції чотирьох рівневого навчання за 12-бальною шкалою, забезпечуватиме процес засвоєння учнями навчального матеріалу з теми „ Многогранники та їх об’єми ”, сприятиме розвитку в учнів стійкого інтересу до успішного вивчення математики.
Для досягнення мети планується розв’язати такі завдання:
-    визначити основні теоретичні основи теми;
-    з’ясувати, в якій мірі методична література, підручники та посібники з математики задовольняють чотирьох рівневе навчання по темі;
-    розробити методику викладання теми „ Многогранники та їх об’єми ”;
Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена методика допоможе вчителям при викладанні теми „Многогранники та їх об’єми ”, в підборі та складанні відповідних завдань до кожного з чотирьох рівнів засвоєння учнями навчального матеріалу.
Реферати
Інформатика
Економіка
Історія
Право
Різне
Besucherzahler russian girl
счетчик посещений