Головна

Головне меню
Головна
Реферати
Конспекти уроків
Статті
Карта сайта

Як отримати реферат

Інші реферати
Інше
Книги

Як отримати реферат
Як отримати реферат
Психологічна корекція шкільної дезадаптації Версия для печати
ЗМІСТ

Вступ    3

Розділ І. Шкільна дезадаптація: основні поняття, шляхи і засоби          комплексного супроводу дитини з проблемами розвитку і поведінки    5
1.1. Принцип адаптивної освіти до рівня і особливостей                  психофізичного і особового розвитку дитини.    5
1.2. Принцип гуманізації освіти.    6
1.3 Шкільна дезадаптація.    8
1.4 Шкільна дезадаптація і чинники ризику її появи    17
1.5. Групи шкільної дезадаптації    22

Розділ ІІ. Психологічні та анатомо-фізіологічні особливості              першокласників – шестиліток, адаптація та дезадаптація.    25
2.1. Психологічні та анатомо-фізіологічні особливості            першокласників – шестиліток.    25

Висновки    30

Список використаної літератури:    33

 
Вступ

Актуальність дослідження. Кардинальні зміни в соціокультурній ситуації, що відбулися в країні за останнє десятиліття, породжують нові реалії, які потребують наукового осми¬слення і якісно нових підходів до їх вивчення і практичного врахування. На сучасному етапі становлення в Україні громадянського суспільства виняткового значення набуває наукове дослідження та вирішення соціокультурних, соціально-психологічних та особистісних аспектів проблеми подолання шкільної дезадаптації.
Аналіз психологічної літератури, спостереження вчителів свідчать про те, що дезадаптація як психологічний феномен спостерігається в значної кількості школярів України. З кінця 70-х років дезадаптація відзначається і в цілому ряді інших країн -  як розвинутих в економічному відношенні (США, Франція, Швеція, Японія), так і в країнах третього світу (Bennet A., Stirling J., Charlesworth W., Azarnow J., Callan J., Shorpita B., Flakierska N., Grannel de Alkaz E. та ін). Причини виникнення цього явища тлумачаться фахівцями залежно від конкретної соціально-економічної та політичної ситуації в тій чи іншій країні.
Переважна більшість вітчизняних психологічних досліджень, присвячених соціальній дезадаптації школярів, зосереджена на описі підліткового віку, в межах якого традиційна “важковиховуваність” розглядається як одне із найменш небезпечних явищ серед девіантних форм соціально де¬задаптованої поведінки, як-от: аддиктивної, кримінальної, деструктивної та ін. Водночас шкільна дезадаптація саме в молодшому шкільному віці, за винятком активної констатації феномена, звичними посиланнями на відсутність готовності до навчання в школі й індивідуальну вразливість організму та ЦНС залишається недостатньо дослідженою. Варто зазначити, що за різними джерелами від 20% до 56%  учнів початкових класів відчувають виражені психологічні труднощі в пристосуванні до шкільного життя. При цьому рівень шкільної дезадаптації дітей та форми її вияву коливаються від легких поведінкових і мотиваційних порушень (реакцій явного або прихованого протесту) до повної відмови відвідувати школу (М.М.Заваденко, 1995; О.І.Захаров, 1998; І.О.Коробейніков, 1990;  Н.Ю.Максимова, 1997; В.М.Оржеховська, 1996 та ін.). Потреби початкової школи, зокрема перехід на навчання з 6 років, вимагають знаходження шляхів зняття дезадаптації молодшого школяра (ранньої шкільної дезадаптації – РШД) як негативного явища, що заважає своєчасній і повноцінній соціалізації дитини, формуванню її особистості.
Недостатня розробка теоретичних і прикладних аспектів даної про¬блеми в її спрямованості до умов сучасної школи України і зумо¬вила вибір теми дослідження. Дисертація виконувалася в рамках загальної теми “Осо¬бис¬тісні аспекти професійної підготовки шкільних психологів“ лабораторії кон-сультативної психології при кафедрі психології Київського державного лінг-вістичного університету.
Об?єктом дослідження є шкільна дезадаптація учнів.
Предметом дослідження є особливості суб’єктивної репрезентації власного “Я” дитини та її трансформації залежно від комунікативної поведінки значущих дорослих.   
Реферати
Інформатика
Економіка
Історія
Право
Різне
Besucherzahler russian girl
счетчик посещений